MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 4 शिशुलालनम् with Answers

Check the below NCERT MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 4 शिशुलालनम् with Answers Pdf free download. MCQ Questions for Class 10 Sanskrit with Answers were prepared based on the latest exam pattern. We have provided शिशुलालनम् Class 10 Sanskrit MCQs Questions with Answers to help students understand the concept very well.


Q1. बालंभावात् हिमकरः पशुपति-मस्तके विराजते।

(a) कः
(b) के
(c) कुत्र
(d) कस्मिन्

(c) कुत्र


Q2. अहमत्रभवतोः जनक नामतो वेदितुमिच्छामि।

(a) किम्
(b) कम्
(c) काम्
(d) कः

(c) काम्


Q3. समरूपः शरीरसन्निवेशः।।

(a) किम्
(b) कीदृशं
(c) कीदृशः
(d) कः

(c) कीदृशः


Q4. धिङ् माम् एवं भूतम्।

(a) कम्
(b) काम्
(c) किम्
(d) केषाम्

(a) कम्


Q5. अङ्कव्यवहितम् अध्यास्यतां सिंहासनम्।

(a) किम्
(b) कम्
(c) कुत्र
(d) कीदृशम्

(c) कुत्र


Q6. सा तपस्विनी मत्कृतेनापराधेन स्वापत्यमेवं भणति।

(a) केन
(b) कीदृशेन
(c) किम्
(d) कान्

(a) केन


Q7. उपाध्यायदूताः अस्मान् त्वरयति।

(a) कः
(b) काम्
(c) किम्
(d) कान्

(d) कान्


Q8. न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति।

(a) कुत्र
(b) के
(c) कस्मिन्
(d) कीदृशे

(a) कुत्र


Q9. अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः।

(a) कान्
(b) किम्
(c) केषाम्
(d) काम्

(c) केषाम्


Q10. तपोवनवासिनो देवीति नाम्नाह्वयन्ति।

(a) क:
(b) के
(c) केन
(d) काः

(b) के


Q11. मयापि सम्माननीय एव मुनिनियोगः।

(a) केन
(b) कया
(c) के
(d) का

(a) केन


Q12. अतिदीर्घः प्रवासोऽयं दारुणश्च।

(a) कः
(b) कम्
(c) कीदृशः
(d) कीदृशं

(c) कीदृशः


Class 10 Sanskrit MCQs Questions with Answers Shemushi Bhag 2

Chapter 1: शुचिपर्यावरणम् Class 10 MCQ
Chapter 2: बुद्धिर्बलवती सदा Class 10 MCQ
Chapter 3: व्यायामः सर्वदा पथ्यः Class 10 MCQ
Chapter 4: शिशुलालनम् Class 10 MCQ
Chapter 5: जननी तुल्यवत्सला Class 10 MCQ
Chapter 6: सुभाषितानि Class 10 MCQ
Chapter 7: सौहार्दं प्रकृतेः शोभा Class 10 MCQ
Chapter 8: विचित्रः साक्षी Class 10 MCQ
Chapter 9: सूक्तयः Class 10 MCQ
Chapter 10: भूकंपविभीषिका Class 10 MCQ
Chapter 11: प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुह्रद् Class 10 MCQ
Chapter 12: अनयोक्त्यः Class 10 MCQ


We hope the given NCERT MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 4 शिशुलालनम् with Answers Pdf free download will help you. If you have any queries regarding CBSE Class 10 Sanskrit शिशुलालनम् MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and we will get back to you soon.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top